AW-720487983 คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ | Newmoney89

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. เป็นเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และโรงงาน ขนาดเล็ก - ใหญ่

  2. มีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  3. มีที่ตั้งกิจการ บริษัท หจก. ชัดเจน ตรวจสอบหน้างานได้

  4. มีที่พักอาศัยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และยืนยันได้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. หนังสือจดทะเบียนกิจการ

  4. เอกสารแสดงรายรับทั้งหมด

  5. แผนที่ที่พักอาศัย และแผนที่ที่ตั้งกิจการ

  6. รูปถ่ายภายในและภายนอกของกิจการ